Občni zbor Športnega društva Dobrepolje

To je bil 18. redni letni občni zbor društva, ki se je vršil dne, 28. 2. 2014 v prostorih upokojencev v Jakličevem domu.

Najprej je predsednik ŠD Dobrepolje Alojz Kuplenk pozdravil vse prisotne, predlagal delovno predsedstvo seje in zbor je lahko pričel z delom.

Delovno predsedstvo je vodil Bojan Novak. Najprej je predlagal dnevni red seje. Ker ni bilo pripomb je prebral zapisnik 17. seje. Razprave ni bilo.

Nato je predsednik društva podal obsežno poročilo o delu društva v preteklem letu. V društvo je bilo vključenih 271 vadečih, ki so delovali v 12 vadbenih skupinah in opravili preko 650 ur vadbe.

Društvo je organiziralo še nekaj odmevnih športnih prireditev: odbojkarski turnir, veter v laseh - s športom proti odvisnosti, vaški košarkarski turnir v Podpeči, športni dan v Bruhanji vasi, tekaško prireditev po Dobrepolju. Vse prireditve so bile lepo obiskane, tako s strani športnikov kot gledalcev. Stroški celotnega programa so znašali 14.495,99 evrov.

Poročilo je podal tudi predsednik nadzornega odbora Roman Zabukovec in povedal, da komisija ni opazila nepravilnosti pri poslovanju.

Seja se je nadaljevala s programom društva za leto 2014. Bistvenih sprememb v delovanju društva ne bo. Na novo se je oblikovala vadbena skupina z nazivom funkcionalna vadba, ki že poteka in je sestavljena iz tekačev. V jesenskem delu bo ta skupina razširjena in se bo vanjo lahko vključil vsakdo, do popolnitve skupine. V malem nogometu je planirana samo ena skupina - predvsem veterani. Bo pa še vedno obstajala članska skupina,ki bo tekmovala na občinskem nivoju in izven občine.

Prav tako se ohranjajo vse športne prireditve, ki so bile organizirane že v preteklih letih. Za izpeljavo programa se predvidevajo sredstva v višini 12.700,00 evrov. Društvo jih bo pridobilo iz občinskega proračuna, z donacijami in z članarinami.

Posebne razprave ni bilo. Člani zbora so poročila in plan za leto 2014 soglasno potrdili.

  • wp_20140228_005