Obvestilo o pričetku delovanja redarske službe

Kot smo že pisali so Občine Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v začetku leta 2012 podpisale pogodbo o ustanovitvi skupne redarske službe in inšpektorata. Medobčinsko redarstvo, ki je sedaj ustanovljeno je z letošnjim letom pričelo z delovanjem.

V nadaljevanju objavljamo obvestilo redarstva.

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
OBČIN DOBREPOLJE, LOŠKI POTOK, RIBNICA, SODRAŽICA IN VELIKE LAŠČE
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica
Tel.: (01)837-20-00, e-mail: inspektorat-redarstvo@ribnica.si

Datum: 02.01.2014

Zadeva: Obvestilo o pričetku delovanja redarske službe na območju občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

S prihodom novega leta je začelo z delovanjem Medobčinsko redarstvo, ki kot prekrškovni organ Medobčinskega inšpektorata in redarstva v okviru in v skladu s predpisi zagotavlja in skrbi za javno varnost in javni red na območju vseh občin soustanoviteljic in je pristojno:

  • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
  • varovati ceste in okolje,
  • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
  • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
  • vzdrževati javni red in mir,
  • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
  • voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Vse občine ustanoviteljice so že sprejele Občinske programe varnosti, s katerimi so bile na podlagi ocene varnostnih razmer v posamezni občini podrobneje določene vrste in obseg nalog občinskega redarstva. Poleg nadzora nad varnim in neoviranim cestnim prometom v naseljih, bo občinski redar izvajal nadzor tudi na občinskih cestah zunaj naselij. Naloga redarjev je skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh ter rekreacijskih in drugih površinah, varovati javno premoženje in naravno ter kulturno dediščino, ob vsem tem pa tudi vzdrževanje javnega reda in miru.

Da bi občinski redar vse z zakonom določene naloge lahko izvajal, je zakonodajalec redarje pooblastil za izvajanje posameznih ukrepov zoper kršitelje. Redarji lahko ugotavljajo istovetnost oseb, ki s svojim obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbujajo sum, da bodo ogrozile varnost ljudi ali premoženja ali osebo, ki je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje in se preganja po uradni dolžnosti. V kolikor redar ne more ugotoviti istovetnosti takšne osebe, jo mora zadržati na kraju in obvestiti policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka. Redar lahko osebo na kraju zadrži do prihoda policije, vendar najdlje eno uro. Zoper takšno osebo, ki jo je redar dolžan zadržati, slednja pa je begosumna ali pa se zadržanju upira, lahko občinski redar uporabi sredstva za vezanje in vklepanje. Občinski redar pa sme uporabiti tudi fizično silo in plinski razpršilec, kadar ne more drugače od sebe ali koga drugega odvrniti istočasni protipravni napad.

Vsi zgoraj navedeni ukrepi so torej nujno potrebni za zagotavljanje javne varnosti in javnega reda ter miru. Delo občinskih redarjev tako ni zgolj ugotavljanje in ukrepanje zoper tiste kršitelje, ki so napačno parkirali svoja vozila ali povzročili oviro v cestnem prometu, pač pa tudi ukrepanje zoper tiste kršitelje, ki s svojimi ravnanji uničujejo javno premoženje, pišejo po objektih, se nedostojno vedejo na javnem kraju, bodisi vsiljivo beračijo, bodisi ščuvajo ali razkazujejo nevarne živali z namenom povzročanja občutka strahu ali ogroženosti pri ljudeh.

To je le nekaj pooblastil in dolžnosti občinskih redarjev, ki so tako postali tisti organ lokalne skupnosti, ki skrbi za javno varnost in varnost javnega premoženja.

Vse občane hkrati obveščamo, da naj dosledno spoštujejo prometno signalizacijo, ki ureja parkiranje, saj bo občinski redar nadziral varen in neoviran cestni promet na območju občin ustanoviteljic.
Z iskrenimi željami, da bi bilo čim manj cestno prometnih prekrškov in drugih kršitev ter da bomo skupaj poskrbeli za varnost v našem okolju, vas lepo pozdravljamo.

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje,
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče


V priponki se nahaja Prijavni obrazec za prijavo morebitnega kršitelja Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu.

  • obvestilo_redarstva