Teden oratorija v Dobrepolju je prišel h koncu

Pr­vi te­den ju­li­ja, 130 otrok, 40 mo­drih majčk, nav­du­še­nje, pozi­tiv­na ener­gi­ja, na­sme­ja­ni obra­zi, pri­ča­ko­va­nje in za­če­lo se je – ORATORIJ 2013.

Te­den, v ka­te­rem smo iz­de­lo­vali raz­no­raz­ne iz­del­ke, pe­kli piš­ko­te, se od­pra­vi­li na iz­let pro­ti Pod­go­ri in tam go­sti­li pa­rao­lim­pij­ca Dar­ka Du­ri­ća, ime­li pra­vo vod­no do­ži­vet­je, iz­pi­li­li svo­je ple­sne spo­sob­no­sti v di­sku, na kon­cu pa s svo­ji­mi ta­len­ti pri­pra­vi­li pra­vi ‘šov’. Po­leg te­ga pa smo vsak dan gleda­li ora­to­rij­sko dram­sko igro, poslu­ša­li skup­ne ka­te­he­ze, ki so jih pri­pra­vi­li gos­pod žup­nik, gos­pod ka­plan in ka­te­hi­sti­nja Ve­sna, orato­rij­ske­ga po­štar­ja za­su­va­li s ku­pi pi­sem, sku­paj pre­pe­va­li (him­no) in sle­di­li te­den­ske­mu mo­tu: »BOG JE Z NAMI, NISMO SAM­l«.

Še en­krat bi se ra­di zah­va­li­li gos­po­du žup­ni­ku za so­de­lo­va­nje. Hva­la vam,dra­gi star­ši,da ste nam po­nov­no zau­pa­li otro­ke v vars­tvo, in nam na­me­ni­li spod­bud­ne be­sede – te re­snič­no šte­je­jo naj­več. Naj več­ja zah­va­la pa gre ani­ma­tor­jem, s ka­te­ri­mi smo otro­kom pri­pra­vi­li ta ne­po­za­ben te­den.

Nast­ja Pu­gelj in Pe­tra Klinc

  • dsc_1253_20130714_1127990034

  • dsc_0284_20130714_1015168550

  • dsc_0550_20130714_1614023686