Priključevanju uporabnikov na nov kanalizacijski sistem v Ponikvah

V naselju Ponikve so se v letu 2012 začela gradbena in montažna dela za izgradnjo vakuumske kanalizacije Ponikve. Naročnik in investitor je Občina Dobrepolje. Dela se bodo nadaljevala tudi v letih 2013 in 2014. Novo zgrajena javna kanalizacija se bo priključila na obstoječo mehansko-biološko čistilno napravo Prizma Ponikve s kapaciteto 800 PE.
Gre za t. i. vakuumski oz. podtlačni sistem, ki je sestavljen s polietilenskih cevi s pripadajočimi podtlačnimi jaški, na katere se preko hišne kanalizacije priklaplja en ali več uporabnikov. Hišni kanalizacijski priključek sestoji iz povezovalne cevi med objektom in zunanjim revizijskim jaškom ter iz cevi od tega jaška do podtlačnega jaška. Uporabnik mora praviloma zagotoviti hišni kanalizacijski priključek v delu od objekta do zunanjega revizijskega jaška, razen, če je s tehničnega vidika določeno drugače. Sestavni del javnega kanalizacijskega sistem, t.i. srce podtlačne kanalizacije je tudi podtlačna postaja, ki se nahaja nekako v centru vasi. To je zidan objekt v katerem bo potrebna strojno opremo.

Po izgradnji kanalizacije, bo Občina pridobila uporabno dovoljenje za novozgrajen kanalizacijski sistem oz. del sistema. Na podlagi tega bo Javno komunalno podjetje Grosuplje kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v občini Dobrepolje, vsem občanom, ki se bodo lahko priključili na javno kanalizacijo, poslalo Obvestilo o priključitvi na javno kanalizacijo (skladno s 16. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje - Ur. l. RS. št. 118/08). Dolžnost vsakega uporabnika je, da v roku 6 mesecev, od prejema Obvestila poskrbi za izvedbo hišnega kanalizacijskega priključka, skladno s prejetim obvestilom in nadaljnjimi navodili.

Na podlagi zahtevanih dokumentov, ki bodo navedeni v Obvestilu o priključitvi (pravnomočno gradbeno dovoljenje oz. v primeru, ko je bil objekt zgrajen pred letom 1967 – potrdilo iz Geodetske uprave o gradnji objekta oz. Upravne enote), bodo uporabniki na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje oddali Vlogo za pridobitev soglasja k priključitvi na javno kanalizacijo (ga. Petra Štepec, tel. 01/7888-935, soba 20).
V roku 30 dni od posredovane Vloge bo uporabniku izdano Soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo. Poleg Soglasja k priključitvi bo uporabnik prejel še Navodila za izvedbo priključka na vakuumsko kanalizacijo ter obrazec Zahtevek za prevzem kanalizacijskega priključka).

Po pridobljenem Soglasju k priključitvi mora uporabnik izvesti priključek na javno kanalizacijo. Z Zahtevkom za prevzem kanalizacijskega priključka o tem obvesti upravljavca kanalizacijskega sistema. Referent upravljavca bo ustreznost izvedbe kanalizacijskega priključka preveril in ga ob ustrezni izvedbi potrdil oz. prevzel v uporabo. Za pomoč pri izvedbi kanalizacijskega priključka se uporabniki lahko obrnejo na g. Nejca Vesela, tel. 01/7888-924, soba 31.

Višino komunalnega prispevka bo odmerila občina Dobrepolje na podlagi podatkov, ki jih bo pridobila s strani GURSa.

Opozorili bi radi, da se na območju Ponikev gradi ločen kanalizacijski sistem, torej namenjen odvajanju fekalnih odpadnih vod. Takim vodam je prilagojena tudi že zgrajena čistilna naprava. Uporabniki si morajo odvajanje padavinskih odpadnih voda s streh in dvorišč urediti s ponikanjem na lastnem zemljišču, odvajanje v kanalizacijski sitem ni dovoljeno.

Naša prihodnost je čisto okolje.

Javno komunalno podjetje Grosuplje


(Vir: Občina Dobrepolje)

  • raska_kanalizacija_sl_5