Razpis rednega občnega zbora in izrednih volitev n organe kluba

ŠK GROŠ za 17. 3. 2017 ob 18:00 razpisuje redni občnizbor.
Del rednega občnega zbora bodo tudi izredne volitve v organe kluba.
Razpisana so:
1x Mesto predsednika kluba GROŠ
1x Upravni odbor kluba Groš
1x Svetnik zveze škis
1x Svetnik sveta šols.

Kandidatura mora vsebovati:

  • Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico*
  • Ime in priimek kandidata
  • Datum in kraj rojstva
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje
  • Kopijo članske izkaznice, ali potrdilo o vpisu v Študentki klub GROŠ
  • Izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu
  • Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata
  • Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom

*Kandidata mora predlagati najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do 8. 3. 2017. Na vlogi naj piše: Kandidatura za organe društva - ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1g, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem - Gašper Kus.

Več informacij na 041 358 392 (Gašper Kus)

 

Kandidatura za svetnika zveze škis in sveta šols mora vsebovati:

Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo številke članske izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS oz. Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do torka, 1. 3. 2017. Na vlogi naj piše: »Ne odpiraj – za volilo komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje, priporočeno.

Več info na: 041 358 392 (Gašper)

Volitve svetnika kluba v Svet ŠOLS in svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS bodo potekale v okviru REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo v torek, 17. 3. 2017 ob 18. uri v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industrijska cesta 1G, v Grosuplju.

Dogodki

Ni dogodkov

volitve občni zbor