RAZPIS IZREDNIH VOLITEV V UPRAVNI ODBOR ŠTUDENTSKEGA KLUBA GROŠ

Upravni odbor je na svoji seji sprejel akt o razpisu volitev, s katerim razpisuje izredne volitve za eno mesto v upravnem odboru Študentskega kluba GROŠ, ki bodo potekale na izrednem občnem zboru Študentskega kluba GROŠ, ki bo v nedeljo, 28. 2. 2016 ob 18. uri v prostorih Študentskega kluba GROŠ, Industijska cesta 1G, v Grosuplju.

VOLITVE v upravni odbor ŠK GROŠ:

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Grosuplje, Dobrepolje ali Ivančna Gorica in status študenta, ter je vpisan v Študentki klub GROŠ.

 

Vsak član, ki ima status študenta (razen za dijaško sekcijo) za študijsko leto 2015/16 in stalno prebivališče v Upravni enoti Grosuplje lahko kandidira na naslednja mesta v organe Študentskega kluba GROŠ:

  • Član Upravnega odbora ŠK GROŠ (1 član)

 

Kandidatura mora vsebovati:

  • Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico*
  • Ime in priimek kandidata
  • Datum in kraj rojstva
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje
  • Kopijo članske izkaznice, ali potrdilo o vpisu v Študentki klub GROŠ
  • Izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu
  • Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata
  • Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom

*Kandidata mora predlagati najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do srede, 24. 2. 2016. Na vlogi naj piše: Kandidatura za upravni odbor - ne odpiraj. Vlogo pošljite na naš naslov (Študentski klub GROŠ, Industrijska 1g, 1290 Grosuplje) priporočeno ali osebno prinesite v klub, ter predajte osebi odgovorni za prevzem - Gašper Kus.

Več informacij na 041 358 392 (Gašper Kus)